DOKUMENTY

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOCZALE

Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczną, która zapewnia wychowanie i opiekę od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz umowa cywilno-prawna.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola, powinno regularnie do niego uczęszczać.
3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. Dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, otrzymują wsparcie w postaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.
6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadamiania o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice, we wrześniu danego roku.
8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci ( sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
9. Uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, Przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
10. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może być większa niż 25.
11. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.30 do godz. 15.30 (od poniedziałku do piątku)
12. Realizacja Podstawy Programowej – od godz. 7.30 do 12.30.
13. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godz. 15.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
14. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
15. W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, przedszkole pełni dyżur opiekuńczo- wychowawczy.
16. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie obowiązującej podstawy programowej, opracowanej i zatwierdzonej przez MEN, dla dzieci w wieku 3-6 lat.
17. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola, mogą być organizowane nieodpłatne zajęcia dodatkowe (np. rytmika, nauka języka angielskiego, logopedia i inne).
18. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor ZKiW w Koczale, w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty wykraczającej poza realizowaną Podstawę Programową, ustala Rada Gminy w Koczale.
19. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15-stego każdego miesiąca z góry, u intendentki lub na konto ZKiW w Koczale.
20. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
- dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 4 tygodni, a rodzice nie zgłaszają przyczyn nieobecności
- rodzice uchylają się od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i zalegają z opłatą za jeden miesiąc
- dziecko stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych wychowanków
- stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego upośledzenia zatajonego przez rodziców w trakcie zgłoszenia
- skreślenie z listy nie dotyczy dzieci spełniających roczne przygotowanie przedszkolne.
21. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
22. Dziecko uczęszczające do przedszkola nie może nosić biżuterii ( łańcuszki, długie kolczyki itp.).
23. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie, z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
24. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do regulaminu Przedszkola Publicznego w Koczale.
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci – załącznik nr 1
- Regulamin spacerów i wycieczek – załącznik nr 2
- Instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola – załącznik nr 3

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie, stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOCZALE

I.Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.
1. Rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola. W przeciwnym wypadku, żaden pracownik przedszkola, nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica, ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty, nie mają cech niebezpiecznych, mogących stwarzać zagrożenie.
4. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie ( tylko wtedy będą przestrzegane).
7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka z przedszkola.

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
2. Wydanie innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia, podpisanego przez rodziców, z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.
3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola, przed rozpoczęciem uczęszczania, wypełniają oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.
5. Rodzice dzieci, uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia w pierwszych dniach września.
6. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
7. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w wypadku telefonu sprawdzającego do rodzica, wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.
8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)
9. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
10. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali lub zgłaszają innemu pracownikowi przedszkola.
11. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na przedszkolnym placu zabaw, nauczyciel wymaga od rodzica, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
12. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.


III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola.

1. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru, o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy), nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
3. Po upływie tego czasu powiadamia dyrektora placówki. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
5. Rodzice lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Koczale zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Fakt ten poświadczają własnoręcznymi podpisami.
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Koczale.
3. Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego w Koczale.
4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego w Koczale, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola.


Statut
Przedszkola Publicznego
w Koczale

Akty prawne Statutu:

1. Ustawa systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz.U.Nr 14, póz. 131 i z 2000 r. Nr 2, póz, 20)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 R. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól z późniejszymi zmianami.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne w Koczale i jest placówką organizacyjną systemu oświaty w gminie wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale.

2. Siedzibą Publicznego Przedszkola w Koczale jest budynek przy ulicy
Młodzieżowej 8.

3. Przedszkole Publiczne w Koczale używa pieczęci nagłówkowej o treści: Zespół Kształcenia i Wychowania
Przedszkole
77 – 220 Koczała
ul. Młodzieżowa 8

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.1999 r. „ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego”

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

3. Do najważniejszych zadań przedszkola należy:

1) Kontynuacja wychowania domowego.
2) Przygotowuje dzieci do nauki szkolnej.
3) Pomoc rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy.
4) Stworzenie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze (są bezpieczni i szczęśliwi).
5) Zapewnienie opieki i warunków rozwoju dzieciom z określonym rodzajem niepełnosprawności.
6) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
7) Przestrzeganie podstawowych praw wynikających z „ Konwencji o prawach dziecka” przyjętych przez zgromadzenie Narodowe ONZ.

4. Przedszkole tworzy warunki materialne i niematerialne ( pozytywny klimat emocjonalny ), w których dziecko ma możliwość podejmowania i inicjowania różnych aktywności, a dziecko, któremu brak motywacji, ciekawości, inicjatywy jest celowo wspomagane przez nauczyciela. Wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności, korzystając ze specjalistycznej pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Człuchowie.
6. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie tym dzieciom odpowiednich warunków.
7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył opiekę nad dziećmi.
8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo i jest osobą pełnoletnią.


§ 3


1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Koczała.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3. Rada Gminy przeznacza środki na utrzymanie przedszkola.
4. Działalnością finansową i merytoryczną przedszkola kieruje w imieniu gminy dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale.
5. Organy Rady Gminy dokonują kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych, gospodarowania mieniem, warunków bhp oraz przestrzegania prawa.


Rozdział II

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Rada Rodziców.

§ 5

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

1. Pracą przedszkola kieruje i sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny wicedyrektor do spraw edukacji przedszkolnej podległy Dyrektorowi ZK i W – zwany dalej dyrektorem.
2. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje dyrektor Z K i W po zasięgnięciu opinii wójta gminy.
3. Dyrektor przedszkola , realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:
1) Kieruje jego bieżącą działalnością.
2) Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej
3) Reprezentuje przedszkole na zewnątrz
4) Jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
5) Sprawuje nadzór pedagogiczny.


4. Do zadań dyrektora należy:
1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą.
2) Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go radzie pedagogicznej i rodzicom.
3) Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji nadzoru pedagogicznego.
4) Opracowywanie rocznych planów pracy.
5) Przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola.
6) Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.
7) Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny.
8) Przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi.
9) Ustalenie przydziału zadań pracownikom.
10) Odpowiada za powierzone finanse i mienie przedszkola.
11) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola.
12) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola.


5. Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu decyduje w sprawach:

1) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowym nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii Związków Zawodowych.
2) Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

6. Dyrektor zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, p.poż.
7. W wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
8. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych decyzjach.

$6

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem przedszkola.
1) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3) Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola i podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.
2) Ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Organizację pracy placówki , w tym tygodniowy rozkład zajęć.
2) Projekt planu finansowego placówki.
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4) Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty statutu, albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
1) W przypadku określonym w pkt 5 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
8. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej

§ 7

RADA RODZICÓW

1. Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Przedszkolu
1) W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału:
a) jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic
b) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
4.Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.
1) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
5. Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane na tablicach ogłoszeń przedszkola, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.
6. Rada Rodziców w ramach swoich kompetencji współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.
1) Współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktyczno –opiekuńczych na dzieci przez rodzinę i przedszkole
2) Może występować z wnioskami do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora przedszkola z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki, a w szczególności opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny, wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
7. Wspiera działalność statutową przedszkola gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 8

1. Dyrektor przedszkola jest koordynatorem współdziałania poszczególnych organów, , który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień.
1) Sprawy sporne między organami będą rozstrzygane na wspólnym zebraniu zainteresowanych.
2) Zebranie, o którym mowa w ust.2, pkt. 1 zwołuje Dyrektor na wniosek co najmniej jednego z zainteresowanych organów.
3) W przypadku braku porozumienia w określonej sprawie Dyrektor przedszkola ma prawo zwrócenia się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu.


Rozdział III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego wybranego spośród znajdujących się w wykazie MEN lub opracowanego samodzielnie.
2. Programy przygotowane przez nauczycieli do użytku dopuszcza dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 3. Rada Pedagogiczna Przedszkola ustala w drodze uchwały:

1) Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,
2) Przedszkolny zestaw podręczników i książek pomocniczych dla sześciolatków.

4.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
1) Czas trwania zajęć ( w tym zajęć dodatkowych) dla poszczególnych grup wiekowych wynosi:
- dzieci 3 – 4 letnie – 15 minut
- dzieci 5 – 6 letnie 30 minut,
2) W przedszkolu na życzenie rodziców może być organizowana nauka religii,
- zajęcia te organizowane są dla grupy liczącej nie mniej niż 7 dzieci,
- zajęcia religii dla dzieci 6 – letnich : 2 x po 0,30 min w każdej grupie,
3) Przedszkole ma obowiązek zapewnić w czasie trwania zajęć religii opiekę dzieciom niekorzystających z nauki religii w danym oddziale (np. przesunięcie do innego oddziału).
5. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, dodatkowe wyjazdy na basen oraz wycieczki o charakterze turystyczno – kulturalnym i rozrywkowym
6. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) w przedszkolu mogą być organizowane inne zajęcia dodatkowe pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych przez rodziców.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie.
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
9. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10

1.Przedszkole może być jedno lub dwuoddziałowe.

§ 11

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną najpóźniej do 30 kwietnia.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) planowaną liczbę wychowanków przedszkola,
2) liczbę dzieci zapisanych do przedszkola,
3) liczbę oddziałów,
4) czas pracy poszczególnych oddziałów,
5) liczbę pracowników przedszkola,
6) czas pracy pracowników,
7) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
8) liczbę miejsc w placówce,
9) terminy przerw w pracy przedszkola.
4.Wszelkie zmiany w organizacji przedszkola dyrektor reguluje aneksem do arkusza organizacyjnego przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

§ 12

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, między innymi godziny pracy przedszkola, ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków oraz harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla swego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 13


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez Gminę Koczała na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie,
- przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie,
- czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 9 godzin, wyjątek stanowią dzieci 6- letnie,
- przerwa w pracy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a w oddziałach „ zerowych” również w okresie ferii zimowych,
3. W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, przedszkole pełni dyżur ( ze względu na niską frekwencję dzieci) lub zarządza się zamknięcie przedszkola, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na zajęcia jest mniejsza niż 10.
4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola oraz udzielenie pracownikom urlopów wypoczynkowych. 5. W okresie letnim przedszkole wynajmowane jest dzieciom i młodzieży szkolnej na organizację wypoczynku ( kolonie, obozy).

§14

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat przez dzieci i pracowników:

1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala Organ Prowadzący.
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty stałej.
3.Dziecko przebywające w przedszkolu do 5 – ciu godzin powinno korzystać przynajmniej z jednego posiłku.
4. Dziecko przebywające powyżej 5 – ciu godzin dziennie powinno korzystać z dwóch lub trzech posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dzieci w wieku przedszkolnym,
5. Formy korzystania z posiłków i opłaty z tym związane, reguluje organ prowadzący przedszkole.
6. Rodzice ( prawni opiekunowie) uiszczają opłaty: stałą i za korzystanie
z posiłków, u intendentki w przedszkolu lub w biurze ZKiW.
7. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega tylko dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka placówce,
8. Opłaty wnoszone są z góry do 15 – tego każdego miesiąca,
9. Pracownicy korzystają z płatnego wyżywienia.


Rozdział IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 15


NAUCZYCIELE

1. Nauczycieli przedszkola zatrudnia dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.

3. Do zakresu zadań nauczyciela w szczególności należy:

1) Organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej opartej na pełnej znajomości każdego dziecka, jego środowiska rodzinnego,
- organizowanie zajęć i zabaw dzieci zgodnie z zasadami bhp i p. poż.,
2) Opracowywanie planów pracy zgodnie z „ Podstawą programową wychowania przedszkolnego”.
3) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość.
4) Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka.
5) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp..
6) Dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
7) Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
8) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.
9) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
10)Współdziałanie z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia formy pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola,
11) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
12) Informowanie rodziców dzieci, dyrektora przedszkola, radę pedagogiczną o wynikach wychowawczo – dydaktycznych swoich wychowanków.
13) Otoczenie szczególną troską dzieci niepełnosprawne wymagające oddziaływania symulacyjno – kompensacyjnego oraz zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się zainteresowaniami i uzdolnieniami.
14) Doskonalenie zawodowe związane z uzyskaniem stopni awansu zawodowego ( art.9a do 9 i Karta Nauczyciela).
15) Wzbogacanie warsztatu pracy.

4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi, w szczególności:
1) Tworzenie warunków wspomagających ich rozwój.
2) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie.
3) Planowanie i organizowanie z dziećmi i ich rodzicami różnych form życia społecznego, rozwijających jednostkę i integrujących grupę.
4) Współdziałanie z nauczycielami pracującymi w grupie, uzgadniają z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu dzieci, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno dzieciom szczególnie uzdolnionym jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
5) Prowadzenie dokumentacji danego oddziału przez dokonywanie wpisów danych osobowych dzieci do dziennika, kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli.
6) Prowadzenie dokumentacji wychowawcy (plan wychowawczy, scenariusze zebrań z rodzicami).
7) Współdziałanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.

5.Do obowiązków nauczyciela religii należy:
1) Realizowanie programu zatwierdzonego poprzez właściwe władze kościelne,
2) Kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości.
6. Nauczyciel odpowiada za:
1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
2) Poziom wyników wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych, rozwój potencjalnych możliwości dziecka, tym samym przygotowanie dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej.
7. Uprawnienia nauczyciela:
1) Decydowanie w sprawach doboru programów, metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych.
2) korzystanie w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.


§ 16

1. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczyciela do pełnienia obowiązków dyrektora w placówce na czas jego nieobecności.
2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem postulatów rodziców ( prawnych opiekunów).
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo - dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel ( nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

Rozdział V

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17

1.Pracowników administracyjno – obsługowych w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola zatrudnia się intendentkę i pomoce nauczyciela
3. Do obowiązków intendentki należy:
1) Zaopatrzenie przedszkola w żywność.
2) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i pracownikom przedszkola.
3) Sporządzanie jadłospisów.
4) Prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji zgodnie z przepisami.
5) Utrzymanie pomieszczeń z żywnością w czystości.
6) Uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców, 7) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

4. Intendent odpowiada za:
1) Stan artykułów żywnościowych, ich przydatność do spożycia.
2) Przyrządzane posiłki, porcje żywnościowe.
3) Jakość jadłospisów.
4) Utrzymanie pomieszczeń z żywnością w czystości.
5) Dokumentację.

5.Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1) Utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
2) Codziennie:
a) mycie urządzeń higieniczno – sanitarnych środkami odkażającymi,
b) czyszczenie podłóg, odkurzanie wykładzin,
c) opróżnianie koszy,
d) rozstawianie naczyń przed posiłkami,
e) pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków,
f) sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach
g) wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci
h) odśnieżanie chodników w czasie zimy,
i) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z u rządzeniami elektrycznymi,
j) pomoc nauczycielce w opiece nad dziećmi w czasie zajęć oraz na spacerach i wycieczkach,
k) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z organizacji przedszkola,
l) pomoc dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych.
3) Okresowo pastowanie i froterowanie podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach.
4) Dbanie o tereny zielone wokół przedszkola ( rabatki kwiatowe, trawniki, żywopłoty).
5) Okresowe sprzątanie piwnic oraz pokoi przyległej do przedszkola bazy noclegowej.
6) Dezynfekowanie stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach ( raz w tygodniu)
7) Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków.
8) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
9) Pomoc nauczycielce w:
a) organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi,
c) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
d) sprawowanie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi w drodze na przystanek autobusowy i do przedszkola oraz na przystanku autobusowym,.
10) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
11) Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
12) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności sprzętów i urządzeń, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
13) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole na szkody materialne lub moralne.
14) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
15) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
16) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
17) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki.

6. Pomoc nauczyciela odpowiada za:
1) Czystość wszystkich pomieszczeń w budynku przedszkola za wyjątkiem kuchni i pomieszczeń z żywnością.
2) Czystość urządzeń sanitarnych.
3) Przechowywanie środków odkażających i środków czystości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
4) Czystość w całym budynku i na zewnątrz.
5) Bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci.Rozdział VI

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM§ 18

1. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
1) Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania osób stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
2) Nauczyciele i inni pracownicy powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola. W razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki i zawiadomić dyrektora (w szczególnych okolicznościach policję) o fakcie przebywania osób postronnych.
3) Nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora ( a w szczególności policje) o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
2. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła ( drugi nauczyciel, pomoc nauczyciela, rodzic lub inny kompetentny pracownik przedszkola).
3. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony na druku „ Karta Wycieczki”.
4. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach.
5.Nauczyciel odpowiada za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali.
6.Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci.
7.W czasie zajęć dodatkowych typu: języki obce, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, logopedia, rytmika itp. Opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia.
1) Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.
2) Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.
6. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich. Wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka.
1) W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.§ 19

1. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub osoby upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
1) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
2) O zaistniałej sytuacji nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora oraz podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) lub drugim rodzicem dziecka.
2. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców,
( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną i oddawane pod opiekę nauczycielowi w sali lub dyżurującej osobie w szatni.
1) Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola i przed furtką np.: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed drzwiami sali zajęć itp.
3. Dla dobra dzieci nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, zapaleniem spojówek itp.
4. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu ( powyżej 7 dni) rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela, dyrektora przedszkola.
1) Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 900.
5. Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami jego pracy, pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
7. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
8. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustalonej w danym roku szkolnym.
1) W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców ( prawnych opiekunów) lub osoby upoważnionej.
2) W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje do godz. 1630. po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami).Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

& 20

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat .
1) W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
a) warunkiem przyjęcia dziecka 2,5 letniego jest jego samodzielność w zakresie samoobsługi, dojrzałość psychofizyczna, oraz umiejętność zaspakajania podstawowych potrzeb.
2) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć jednoroczne przygotowanie przedszkolne.
obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego , w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego lub posiada ono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.§ 21

1. Liczba miejsc w przedszkolu ustalona jest przez organ prowadzący placówkę i wynosi 75.
1) Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej nie może być większa niż 25.
2. Postawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego w Koczale”
3. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się według następującego harmonogramu:
1) od 01 lutego do 15 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych wniosków;
2) od 01 do 15 maja – kwalifikowanie dzieci do Przedszkola na najbliższy rok szkolny przez Dyrektora;
3) od 16 do 30 maja Dyrektor wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imienne listy dzieci przyjętych, przez informację dla rodziców nieprzyjętych do kogo i jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
5. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola uzależnione są od ilości podań o przyjęcie, możliwości lokalowych oraz możliwości finansowych gminy.
1) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
2) W przypadku większej ilości podań niż miejsc w przedszkolu rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna.
6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
- Dyrektor Przedszkola,
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
- przedstawiciel Rady Rodziców,
- przedstawiciel organizacji lokalnych.
1) Komisji przewodniczy Dyrektor.
7. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą:
1) Dzieci rodziców zameldowanych na stałe na terenie Gminy Koczała.
2) Dzieci rodziców pracujących.
3) Dzieci z rodzin wielodzietnych.
4) Dzieci rodziców samotnych.
5) Dzieci z rodzin zastępczych.
6) Dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola.
7) Rodzeństwo dzieci już uczęszczających.
8. Odwołanie dotyczące rekrutacji dzieci, kieruje się do Dyrektora w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka.


Rozdział VIII

PRAWA I OBOWIAZKI DZIECKA

§ 22
1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
2) Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź fizycznej.
3) Poszanowania godności osobistej.
4) Życzliwego, podmiotowego traktowania.
5) Swobody wyrażania myśli i przekonań.
6) Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
7) Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych.
8) Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „ gotowości szkolnej”
9) Wychowania w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.
10) Zaspakajania poczucia bezpieczeństwa.
11) Wprowadzenia w kulturę bycia.
12) Zaspakajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1) Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania.
2) Podporządkowywania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3) Szanowania wytworów innych dzieci.
4) Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5) Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6) Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7) Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych.
8) Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
9) Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.


Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23


1. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowanych uchwał przez Radę Pedagogiczną.
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Przedszkolowo.pl logo