INRORMACJA DLA RODZICÓW - GOTOWOŚCI SZKONEJ

RODZICE DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ.
Do dnia 30 kwietnia otrzymacie Państwo na adres podanej przez Was poczty elektronicznej Informacje o gotowości szkolnej dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, sporządzonej przez nauczycieli – wychowawców Waszych dzieci.
Czym jest informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej uwzględnia kompleksową ocenę osiągnięć dziecka w obszarze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, z uwzględnieniem − z jednej strony − ujednoliconych wymagań edukacyjnych, z drugiej − indywidualnych czynników warunkujących dojrzałość dziecka, jego potrzeby i predyspozycje rozwojowe. Jest to informacja tylko do wiadomości rodzica/ prawnego opiekuna. Jeżeli w przyszłości, nauczyciel szkoły podstawowej poprosi o wgląd do tej informacji, to tylko Państwo jako rodzice i opiekunowie decydujecie, czy przekazać tę informację nauczycielowi szkoły podstawowej, czy też nie.
Po ustąpieniu zagrożeń lub złagodzeniu obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , informacje sporządzone przez nauczycieli w formie elektronicznej , przekształcone zostaną w formę papierową, zostaną opieczętowane i podpisane. Każdy z Państwa otrzyma taki dokument do rąk własnych, tak szybko, jak będzie to możliwe.
Bardzo proszę o przesłanie informacji potwierdzającej otrzymanie DIAGNOZY do wychowawcy grupy.

Przedszkolowo.pl logo