KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2017 - 2022

Koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z póź. zm.).
5. Statut Przedszkola.

Wizja przedszkola
• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
• organizuje sprawne zarządzanie placówką,
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele i zadania Przedszkola

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
• Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach, pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
• W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
• Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować
o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
• Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań,
a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
4. Dzieci są aktywne.
• Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące
i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
5. Respektowane są normy społeczne.
• Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
• Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
• W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
• Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
• Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
• Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
• Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno kreślonych kryteriów.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udział w różnorodnych konkursach i aktywności fizycznej.
• Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
• Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
• Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola.
• Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
• Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, remizy, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów
z różnych dziedzin.
• Organizowane są imprezy środowiskowe dla mieszkańców, konkursy plastyczne, zawody sportowe.
• Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
• W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
• Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
• Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
• Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
• Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.
• Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola
Sposoby motywacji dzieci:
a) Stosowane nagrody:
• pochwała indywidualna,
• pochwała przed całą grupą,
• pochwała przed rodzicami,
• emblematy,
• przydział funkcji.
b) Stosowane kary:
• brak nagrody,
• upomnienie ustne,
• czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
• chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
• poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
• przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
• teczek prac i innych dokumentów,
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
• albumów, kronik,
• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
• rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• rozmów z nauczycielami, rodzicami,
• hospitacji,
• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,
• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Kierunki pracy przedszkola
1. „Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”

Zadania:
• Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:
1) Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
2) Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
3) Rozwijanie sprawności ruchowej
4) Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:
1) Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
2) Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
 prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
 prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
 organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
 cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
3) Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
 kąciki sportowe
 wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
 różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
4) Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
 wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
5) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
 prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,
 organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji,
 prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
 stosowanie profilaktyki zdrowotnej,
 zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej,
 przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów,
 hodowlę warzyw w salach,
6) Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia.

Monitorowanie
1) Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
2) Zastosujemy narzędzia:
 Wywiad z rodzicami,
 Ankiety dla nauczycieli,
 Arkusze monitoringów,
 Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
 Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
 Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
 Obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą,
 Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
3) Ewaluacja programu będzie prowadzona na, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach
z rodzicami w poszczególnych grupach.
4) Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

2. "Twórczy przedszkolak"

Zadanie:
• Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:
1) Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
2) Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
3) Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:
1) Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
2) Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
 Kąciki plastyczne
 Kąciki teatralne
 Skrzynie skarbów
 Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
 Ekspozycje dzieł znanych twórców
 Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
3) Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
4) Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
5) Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych
w środowisku.
6) Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
 Koncerty muzyczne
 Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
 Wystawy i pokazy sztuki ludowej
 Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty
7) Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
 Kubusiowi Przyjaciele natury
 Pij wodę, będziesz wielki
 Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
 Akcja "Góra grosza".
 Zbieranie darów dla dzieci.

Monitorowanie
1) Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci.
2) Zastosujemy narzędzia:
 Ankiety dla rodziców,
 Ankiety dla nauczycieli.
 Karty obserwacji dzieci.
 Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
 Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
 Obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą,
 Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
3) Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu.
4) Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:
• Znają różnorodne techniki plastyczne
• Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
• Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
• Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
• Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

3. "Nasze emocje i uczucia"

Zadanie:
• Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:
1) Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
2) Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
3) Poznanie własnych praw i obowiązków.
4) Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
5) Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.
6) Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności.

Działania:
1) Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
2) Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
 aranżacja i modernizacja sal
 stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
3) Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
 prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
 prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
4) Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
5) Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
6) Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
 opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
 dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
 ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
7) Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
8) Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:
1) Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej.
2) Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:
 Karty kontroli dokumentacji,
 Karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci,
 Obserwacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela,
 Analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.
3) Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach
z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu.
4) Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

4. "Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:
1) Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
2) Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
3) Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
4) Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
5) Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
6) Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych
7) Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

Działania:
1) Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
 udział dzieci w koncertach muzycznych
 śpiew indywidualny, zbiorowy
 taniec
2) Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
3) Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
4) Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
5) Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
 udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
 organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola

5. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
 doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
 eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
 ćwiczenia emisyjne
 śpiewanie i słuchanie piosenek
 urządzenie w salach "kącików muzycznych"
 samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
 łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
 opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

Monitorowanie
1) Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.
2) Zastosujemy następujące narzędzia badawcze:
 Arkusze ankiet,
 Arkusze monitoringu,
 Karty kontroli dokumentacji,
 Karty obserwacji,
 Narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego,
 Arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci,
 Obserwację diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca,
 Analizę dokumentów i danych.
3) Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach.
4) Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:
• Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
• Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
• Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
• Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
• Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
• Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
• Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
• Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
• Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
• Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

6. "Dziecięca ekspresja werbalna"

Zadanie:
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:
1) Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
2) Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
3) Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
4) Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania wg. I. Majchrzak.
5) Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:
1) Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
2) Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
 analiza treści pozycji literackich,
 przedstawianie ich treści własnymi słowami,
 układanie krótkich opowiadań,
 zabawy słownikowe,
 inscenizowanie,
 nauka wierszyków, wyliczanek,
 tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
 poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
 ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
3) Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
4) Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
5) Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
6) Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
7) Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
8) Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
9) Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
10) Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
11) Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie
1) Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.
2) Zastosujemy narzędzia:
 Ankiety dla rodziców,
 Ankiety dla nauczycieli,
 Arkusze monitoringów,
 Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
 Kart kontroli dokumentacji nauczyciela,
 Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,
 Obserwację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniająca,
 Analizę dokumentów i danych.
3) Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach
z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu.
4) Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:
• często uczestniczą w imprezach kulturalnych,
• są śmiałe i otwarte na kontakty,
• poprawnie wypowiadają się,
• mają bogaty słownik,
• czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych,
• obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura,
• znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
• poznaje bogactwo języka literackiego,
• potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. mini role,
• interesuje się tekstem i literami,
• podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,
• odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

Ewaluacja i kryteria sukcesu
1) Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.
2) Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.
3) Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:
W naszym przedszkolu dziecko:
• Poznaje swoje prawa i obowiązki.
• Czuje się bezpiecznie,
• Rozwija się twórczo,
• Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
• Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
• Buduje pozytywny obraz samego siebie,
• Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
• Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:
• Uzyskują pomoc specjalistów.
• Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
• Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
• Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
• Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
• Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
• Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
• Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:
• Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
• Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
• Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
• Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
w licznych kursach i szkoleniach.
• Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
• Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
• Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
• Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
• Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


Przedszkolowo.pl logo