PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOCZALE
Opracowanie:
Alicja Kapiszka
Beata Lipkowska
Alicja Hop
Spis treści
I. Podstawa prawna
II. Wstęp
III. Zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego
IV. Zadania nauczyciela wychowującego
V. Charakterystyka programu
VI. Warunki realizacji
VII. Cele programu wychowawczego
VIII. Prawa i obowiązki dziecka
IX. Prawa i obowiązki rodziców
X. System kar i nagród
XI. Obszary
a. Integracja
b. Obyczajowość
c. Regionalizm, patriotyzm
d. Ekologia
e. Zdrowie
XII. Kodeksy
XIII. Ewaluacja

I. Podstawa prawna:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z póżn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do użytku podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481).
• Statut Przedszkola

II. Wstęp

Wychowanie – wg Muszyńskiego są to wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych, pożądanych zmian w osobowości ludzi. Oddziaływania wychowawcze to wzajemne oddziaływania elementów sytuacji, tzn. osób, rzeczy i warunków, mają charakter wychowawczy, jeśli prowadzą do względnie trwałych zmian w osobowości. Przedszkole stara się przygotowywać do udziału w funkcjonowaniu społeczeństwa, czyli uspołecznić swoich wychowanków. Stara się także rozwijać ich osobowość, by pozwolić im na samodzielne kierowanie swoim życiem. Tak więc przedszkole jest specyficznym środowiskiem wychowawczym przede wszystkim dlatego, że proces wychowawczy mający tu miejsce, nie tylko jest celowy, lecz także w stawianiu tych celów bierze pod uwagę dobro wychowanka.
Przedszkole jest organizacją stworzoną przez ludzi dla ludzi, a głównym jej zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka.
Rodzina i jej otoczenie społeczne kształtują podstawy osobowości dziecka, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować. Dziecko uczestniczy stale w wielu grupach, styka się z różnymi instytucjami i jest wystawione na wielokrotne wpływy, np. telewizji, radia, ilustrowanych magazynów i czasopism, książek, widowisk, imprez sportowych i innych, czyli uczestniczy w równoległym do wychowania przedszkolnego zbiorze oddziaływań kształcących i wychowujących.
Pedagog sam powinien być dojrzały i mieć prawidłowo uformowaną osobowość. Wychowując powinien doprowadzić wychowanka do dostrzeżenia wewnętrznej głębi własnej osoby. Dzięki temu podopieczny może sam decydować o swoim życiu i dojrzewać we własnej odpowiedzialności. Dlatego też, jest to najwyższy rezultat wychowania, ponieważ osiąga najwyższy jego cel, czyli pomoc w osiągnięciu dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

„Szczęśliwe jest dziecko które
odnajduje na każdym etapie drogi
wychowawcę zdolnego do udzielania
mu pomocy w stopniowym zdobywaniu
sił i zapału koniecznych do
wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia”
M. Debesse

III. Zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego:

• Opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków
• Stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery
• Wskazywanie możliwości poznania samego siebie przez dzieci (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacja)
• Uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów
• Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola, grupy dziecięcej
• Wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych

IV. Zadania nauczyciela wychowującego:

• Kreowanie „okazji edukacyjnych”, czyli stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych
• Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie dziecięcej i społecznej poprzez wspólną zabawę, naukę, pracę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu
• Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
• Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób
• Uczenie i wychowywanie własnym przykładem kulturalnego i moralnego życia oraz
postępowania
• Poszanowanie godności wychowanka jako osoby; akceptowanie go, uznawanie jego praw; pozwalanie mu na wyrażanie w sposób wolny jego własnych myśli.

DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:

W relacjach z wychowankami:
• jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju
• zna i przestrzega prawa dziecka
• jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia
• jest kreatywny i empatyczny
• częściej stosuje nagrody niż kary
• zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic
• potrafi przyznać się do pomyłek i błędów

W relacjach z rodzicami:
• wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej
• pogłębia wiedzę rodziców - informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka
• wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych
• uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka
• stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka
• zna warunki życia dziecka
• odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

V. Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

VI. Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:
• samoobsługi i czynności higienicznych,
• zabaw samorzutnych
• zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
• spożywania posiłków
• spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.
W naszym Przedszkolu
DZIECKO:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpieczne.
3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
4. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
9. Osiąga gotowość szkolną.
W naszym Przedszkolu
RODZICE:
1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu
NAUCZYCIELE:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
7. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.
8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.

VII. Cele programu wychowawczego

Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.

Cele programu:

1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi
• kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
• polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
• rozróżniania dobra od zła,
4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja"
6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych

Procedury osiągania celów:

1. METODY PRACY:
• Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
• Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
• Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
• Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy

2. FORMY PRACY
• Praca indywidualna
• Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
• Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
• Spacery i wycieczki
• Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
• Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
• Udział w konkursach.

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
• Sale zabaw dla każdej grupy
• Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw
• Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw
• Ogród przedszkolny

VIII. Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:
• Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
• Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
• Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
• Wyrażania swoich uczuć i myśli.
• Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
• Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
• Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
• Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
• Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
• Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
• Akceptacji takim, jakim jest
• Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
• Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
• Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
• Korzystania z dóbr kulturalnych
• Poszanowania własności
• Znajomości swoich praw i korzystania z nich
• Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
• Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
• Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych
• Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw
• Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc
• Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
• Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji
• Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności
• Regulowania własnych potrzeb
• Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychiczne

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
• Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
• Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.
• Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
• Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
• Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

IX. Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do :
• zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie
• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń
• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
• wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców
• uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
• czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
• wspierania przedszkola w jego działaniach

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
• przestrzeganie Statutu Przedszkola
• wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
• respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
• przestrzeganie godzin pracy przedszkola
• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
• przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
• wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

X. System nagród i kar.

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania
• pochwała wobec grupy
• pochwała indywidualna
• pochwała przed rodzicami
• atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania

Nagradzamy za:
• stosowanie ustalonych umów i zasad
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
• wypełnienie podjętych obowiązków
• bezinteresowną pomoc innym
• stosowanie zasad ochrony przyrody
• aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:
• upomnienie słowne
• rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
• poinformowanie rodziców o przewinieniu

Kary stosujemy za:
• nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
• stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
• zachowania agresywne
• niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
• celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

XI. Obszary:

a) INTEGRACJA
Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.
Cele szczegółowe:
- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
- akceptowanie drugiego człowieka,
- rozróżnianie dobra od zła,
- przestrzeganie kompromisu w zabawie,
- rozwiązywanie konfliktów,
- pomaganie niepełnosprawnym i innym,
- rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
- stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu przedszkolaka),
- kształtowanie samodzielności,
- kształtowanie odporności emocjonalnej.


Formy realizacji:
- zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
- rytmika,
- formy teatralne,
- literatura dla dzieci,
- wystawki prac dziecięcych,
- zajęcia otwarte,
- relaksacja.
b) OBYCZAJOWOŚĆ
Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
- dbanie o dobro własne i innych,
- odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
- używanie form grzecznościowych,
- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
- dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.
Formy realizacji:
- kronika przedszkolna,
- uroczystości,
- spotkania,
- konkursy,
- publikacje.

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu
Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci
w przedszkolu normy dotyczące:
• zachowania podczas posiłków,
• zachowania w łazience,
• zachowania w szatni,
• zachowania w sali,
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
• zachowania podczas wycieczek i spacerów,
• zachowania podczas imprez i uroczystości.
1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
- siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
- jemy w ciszy,
- sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
- po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,
- odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
2. Reguły zachowań w łazience
a) mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)
- podwijamy rękawy,
- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
- zakręcamy kran,
- otrząsamy ręce nad zlewem,
- wycieramy dłonie w swój ręcznik,
- zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.
b) pielęgnacja zębów
- do kubka wlewamy letnią wodę,
- płuczemy usta,
- na szczotkę wyciskamy pastę,
- myjemy zęby okrężnymi ruchami,
- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
- wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,
- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..
c) higiena potrzeb fizjologicznych
- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
- zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
- myjemy ręce po wyjściu z toalety.

3. Reguły zachowań w szatni
- starannie układamy swoją odzież i buty,
- pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
- po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,
- przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
- starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
- pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

4. Reguły zachowań w sali
- nie biegamy,
- dzielimy się wszystkim,
- mówimy umiarkowanym głosem,
- gramy uczciwie,
- nie bijemy innych,
- sprzątamy po sobie,
- nie niszczymy zabawek,
- używamy zwrotów grzecznościowych.


5. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
- bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
- nie popychamy innych,
- nie bijemy się,
- pomagamy młodszym kolegom,
- nie oddalamy się z terenu ogrodu,
- słuchamy poleceń nauczyciela.

6. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów
- idziemy kolejno parami,
- nie popychamy się,
- uważnie słuchamy,
- przestrzegamy zasad ruchu drogowego.
7. Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.
- zajmujemy wyznaczone miejsce,
- witamy się z gośćmi ,
- uważnie słuchamy,
- żegnamy się z gośćmi,
- wychodzimy w ustalonej kolejności.

c) REGIONALIZM, PATRIOTYZM
Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Cele szczegółowe:
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
- wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
- uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
- kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
- szanowanie praw człowieka.
Formy realizacji:
- zajęcia tematyczne,
- spacery,
- wycieczki,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- konkursy tematyczne,
- wystawy okolicznościowe,
- imprezy,
- kiermasze,
- uroczystości.
d) EKOLOGIA
Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
- ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
- zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.
Formy realizacji:
- wycieczki,
- spacery,
- konkursy,
- prace porządkowe,
- prace hodowlane,
- doświadczenia,
- obserwacje przyrodnicze,
- eksperymenty,
- akcje ekologiczne,
e) ZDROWIE
Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.
Formy realizacji:
- zajęcia z programu profilaktycznego,
- zabiegi higieniczne,
- spacery,
- wycieczki.

XII. Kodeksy:

Kodeks przedszkolaka.

• Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
• Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
• Szanuję własność cudzą i wspólną.
• Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
• Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
• Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
• Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
• Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
• Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
• Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.
Kodeks zdrowego przedszkolaka
• Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
• Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
• Spożywam zróżnicowane posiłki.
• Czynnie spędzam wolny czas.
• Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

Kodeks małego ekologa

• Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.
• Nie śmiecę.
• Nie męczę zwierząt.
• Sadzę drzewa i krzewy.
• Opiekuję się zwierzętami.
• Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
• Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Kodeks małego patrioty

• Znam członków swojej rodziny.
• Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.
• Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
• Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
• Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.
• Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
• Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

XIII. Ewaluacja.

1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie pedagogicznej
2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci
3. Sposoby ewaluacji:
a) analiza dokumentów:
- Program wychowawczy,
- Księga protokołów rady pedagogicznej,
- arkusze obserwacji, dzienniki,
b) ankiety,
c) wytwory dzieci.

KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:
DZIECKO - KTÓRE:
• Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
• Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie "ojczyzna".
• Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
• Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
• Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
• Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
• Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
• Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
• Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.
• Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
• Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
• Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.
• Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
• Potrafi odróżniać dobro od zła.
• Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
• Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
• Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej.
• Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
• Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

RODZIC - KTÓRY:
• Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
• Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela
• Czuje się współgospodarzem placówki
• Bierze czynny udział w życiu przedszkola


UWAGI KOŃCOWE:
• Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych
• Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami
SPOSOBY EWALUACJI:
• Ankieta dla rodziców
• Ankieta dla nauczycieli
• Ocena realizacji "Programu Wychowawczego" na końcowej radzie pedagogicznej


Powyższy program wychowawczy po ewalucji na konie roku szkolnego 2017/2018 postanowiono kontynuować w roku szkolnym 2018/2019.
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 19.06.2018 r.
Przedszkolowo.pl logo