PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOCZALE

Opracowanie: mgr Alicja Hop
mgr Beata Lipkowska
mgr Alicja Kapiszka

Opracowany
w oparciu o:
1. Podstawę prawną: art. 70 i 84,ust. 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59 z pózn.zm.).
2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977z późn. zm.).


PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
I. WSTĘP
II. CELE PROGRAMU
III. ADRESACI PROGRAMU
IV. BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
V. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
VI. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
VII. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU

I. WSTĘP

Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz.624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.
Przedszkole zatem poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie więc każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.
Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata zarówno ludzi jak i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi.
Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. (1)
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)

II. CELE PROGRAMU

Cele główne programu:
1. Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie u dzieci umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Cele szczegółowe programu:
1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
3. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
4. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych zagrożeń.
5. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrz przedszkolnych, np. bezpiecznego korzystania z placu zabaw, zabawek .
6. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
7. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
8. Rozróżnianie dobra od zła.
9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
11. Zapobieganie agresji i przemocy.
12. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
13. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci- internet.

III. ADRESACI PROGRAMU

• Dzieci 3,4,5,6 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem.
• Nauczyciele zatrudnieni w placówce.
• Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem.
• Inne osoby związane z placówką.

IV. BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

1. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ
2. PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA
3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
5. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW
6. AGRESJA I PRZEMOC
7. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM

V. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Nazwa bloku tematycznego
Zamierzone cele operacyjne
Dziecko:

1. Bezpieczeństwo na co dzień - rozumie pojęcie bezpieczeństwo;
- reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;
- zna imię, nazwisko oraz własny adres zamieszkania;
- zna imiona i nazwiska rodziców / opiekunów;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
(rozróżnia podstawowe znaki drogowe np. informacyjne, ostrzegawcze; stosuje się do sygnalizacji świetlnej;
-orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);
- zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;
- zna numery alarmowe,
- przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);
- stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek
-potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa, nie drażni zwierząt,
- nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi,
- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,
- porusza się w miejscach dozwolonych;
- nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;
-nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;
- przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;
- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić
- gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);
- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła, zna zasady współżycia w zespole,

2. Piramida zdrowego żywienia

- poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);
- orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
- dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;
- wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);
- podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);
- zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;
- myje owoce i warzywa przed spożyciem.
- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,
- potrafi nakryć do stołu,
- umie kulturalnie zachować się przy stole,

3. Higieniczny tryb życia
- rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;
- wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;
- stosuje higienę na co dzień,
- myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;
- dba o czystość własnego ciała ,czystość ubrania / bielizny;
-używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;
- utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);
- zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);
- rozumie istotę wypoczynku;
- wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;
-rozumie rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;
- uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna);
-wie o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;
- zasłania usta podczas kaszlu / kichania;
- unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;

4. Ruch w życiu człowieka
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
- posługuje się pojęciem zdrowie;
- wie o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych,
- ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
- dba o prawidłową postawę ciała;
- chodzi na spacery;
- wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu
5. Przedszkole bez nałogów
- jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami / nałogami; prezentuje właściwą postawę PRZECIW;
- orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś);
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja);
- nabywa umiejętność odmawiania „NIE bez poczucia winy” (asertywność);
- nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary

7. Agresja i przemoc
- zna pojęcia: agresja i przemoc;
- umie nazwać swoje uczucia;
- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);
- uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);
- potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);
- podaje sposoby na pokonanie złości;
- reaguje na różne formy agresji i przemocy;
- orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;
- uczy się być asertywne;
- rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;
- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;
- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;
- stara się być przyjazne dla otoczenia

8. Dziecko w świecie wirtualnym
- zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);
- korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;
- nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;
- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego– nierzeczywistego);
- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych
- dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

VI. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Metody realizacji programu :
- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,
- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,
- aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,
- praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe,
-zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje
- programowane (z użyciem np. komputera i projektora), spotkania, degustacje.

Formy realizacji programu:
- praca indywidualna,
- zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
- czynności samoobsługowe,
- prace użyteczne,
- spacery, wycieczki,
- zajęcia zorganizowane,
- uroczystości przedszkolne,
- konkursy, turnieje

VII. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu:
Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:
• wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
• rozmowy z rodzicami,
• rozmowy z nauczycielami,
• analiza dokumentów – dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia
w konkursach,
• analiza ankiet.


ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu profilaktycznego
realizowanego w przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy profilaktycznej.

1. Czy zna Pani program profilaktyczny przedszkola?
TAK
NIE
SŁABO
2. Który z elementów programu profilaktycznego uważa Pani za
najistotniejszy? Dlaczego?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
3. Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Czy realizacja programu przynosi efekty?
TAK
NIE
5. Jakie metody wykorzystuje Pani najczęściej w trakcie realizacji zadań profilaktycznych i dlaczego?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań profilaktycznych i ich skuteczności (w jaki sposób)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Jakie zadania profilaktyczne realizuje Pani wspólnie z rodzicami?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
ANKIETA DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu profilaktycznego realizowanego w naszym przedszkolu. Państwa odpowiedzi będą cenną wskazówką do dalszej pracy.

Prosimy zakreślić właściwą odpowiedź:
1. Czy program profilaktyczny przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………….
………………………………………………………………………………
2. Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem?
• nauczyciel;
• dyrektor;
• poradnia psychologiczno- pedagogiczna;
• inne………………………………………………………………………
3. Czy zadania zawarte w programie profilaktycznym służą podniesieniu świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia?
TAK
NIE
• Jeśli tak, to dlaczego:……………………………………………………
………………………………………………………………………………
• Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………
……………………………………………………………………………..
4. Czy zdaniem Państwa przedszkole poprzez treści zawarte w programie profilaktycznym kształtuje w dziecku:
• poczucie bezpieczeństwa TAK NIE
• uczy rozpoznawania i unikania zagrożeń ze środowiska oraz świata wirtualnego
TAK NIE
• wpaja zasady higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania TAK NIE
• uświadamia niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami /nałogami
• TAK NIE
• uczy reagowania na różne formy agresji i przemocy
TAK NIE
5. Jakie jeszcze inne zadania profilaktyczne powinno realizować przedszkole?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Jakie formy powinna przyjmować współpraca między przedszkolem, a rodzicami w zakresie profilaktyki?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Gdzie według Państwa dziecko jest narażone na najwięcej zagrożeń?
na podwórku w pobliżu domu
w przedszkolu
korzystając z komputera – internetu
na wycieczkach, spacerach
podczas kontaktów ze starszymi kolegami

Dziękujemy za wypełnienie ankietyPowyższy program wychowawczy po ewalucji na konie roku szkolnego 2017/2018 postanowiono kontynuować w roku szkolnym 2018/2019.
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 19.06.2018 r.
Przedszkolowo.pl logo