REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO

Regulamin Pikniku Rodzinnego organizowanego
przez Publiczne Przedszkole w Koczale.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
• Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.),
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Rodzinnego w dniu 23.05.2019 r. w godzinach od 16.00 do 18.00
3. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się piknik rodzinny.
4. Każdy uczestnik Pikniku Rodzinnego ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku Rodzinnym i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
6. Osobą odpowiedzialną za Piknik Rodzinny jest Pani Bogusława Bajek – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Koczale.
7. Organizatorem Pikniku Rodzinnego są Publiczne Przedszkole w Koczale oraz Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Koczale.
8. Miejscem organizacji Pikniku Rodzinnego jest plac przy Gminny Ośrodku Kultury w Koczale.

§ 2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

1. Piknik Rodzinny ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami.
2. Wstęp na Piknik Rodzinny jest bezpłatny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Rodzinnym na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych).
4. Za przebieg prezentacji, konkurencji poszczególnych grup, odpowiadają nauczyciele prowadzący .
5. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
6. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
7. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy uczestnik Pikniku Rodzinnego wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem Rodzinnym.
8. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku Rodzinnego i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
9. Przedstawiciele organizatora (pracownicy Publicznego Przedszkola w Koczale.) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
10. Zakazuje się:
1) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
2) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
3 niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
4) wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku Rodzinnego: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
5) wprowadzania psów.
11. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
12. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie odbywającego się Pikniku Rodzinnego mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w nim udział na własne ryzyko.
13. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie GOK jest wyraźnie oznakowany.
14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku Rodzinnego zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za Piknik Rodzinny.
15. Organizator utrwala przebieg Pikniku Rodzinnego dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
16. Status sponsora pikniku rodzinnego przyznaje wyłącznie organizator.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://koczala.przedszkolowo.pl oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
19. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Regulamin wchodzi w życie 23 maja 2019 r. – w dniu, w którym odbywa się piknik rodzinny.

Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Koczale.
mgr Bogusława Bajek
Przedszkolowo.pl logo