REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOCZALE
na rok szkolny 2020/2021
Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:
• Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.Na podstawie art.154 ust.3 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.poz.1148,1680,1681,1818,2197 i 2248).
• Uchwałę Nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała.
• Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Koczała z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała.


Do Publicznego Przedszkola w Koczale w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy:
1) 6-letnie urodzone w 2014 r. spełniające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) 5-letnie które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;
3) 4-letnie które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;
4) 3 –letnie;
5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w przypadku wolnych miejsc dyrektor może przyjąć do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku i są samodzielne.
W roku szkolnym 2018/2019 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.
Liczba miejsc dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Koczale wynosi 75, jednakże z uwagi na obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, pozostawia się 2 wolne miejsca dla dzieci 6 - letnich, które mogą podjąć obowiązkowe roczne przygotowanie w trakcie roku szkolnego.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie od 3 lutego 2020 r. do 17 lutego 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu
Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Koczale przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Koczale składa się odpowiednio do dyrektora przedszkola w terminie od 18 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r.
Kryteria naboru.
I etap postępowania rekrutacyjnego.
Do Publicznego Przedszkola w Koczale przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.
II etap postępowania rekrutacyjnego.
W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola oraz szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała:
1) oboje rodziców lub opiekunów prawnych albo rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata do przedszkola pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym – 20 pkt;
2) kandydat do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola – 10 pkt;
3) deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin – 5 pkt;
4) kandydat do przedszkola ubiegał się o przyjęcie w roku ubiegłym i nie został przyjęty ze względu na brak wolnych miejsc – 3 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:
1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1, oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub nauce w trybie dziennym;
2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego;
3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego;
4) w przypadku kryterium określonego w pkt 4 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Terminy naboru
Określa Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Koczała 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała.
Czynności rekrutacyjne:
1) Składanie wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Koczale wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 18 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 4 maja 2020 r. do 11 maja 2020 r.
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Koczale i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 18 kwietnia 2020 r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym do 18 maja 2020 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 23 kwietnia 2020 r.
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Koczale - do 30 kwietnia 2020 r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym do 29 maja 2020 r.

W przypadku wolnych miejsc spowodowanych rezygnacją lub nie zgłoszeniem się kandydata , przyjmowane będą z listy rezerwowej dzieci od 3 do 5 lat. W sytuacji uzyskania jednakowej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu będzie decydować data urodzenia kandydata ( najstarsze dziecko z rocznika).

Postępowanie odwoławcze
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola.
• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
• Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
• Dyrektor Publicznego Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego Publicznego Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
• Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

Przetwarzanie danych osobowych.
1. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za ochronę danych przetwarzanych i ujawnionych danych osobowych dzieci przyjętych i nieprzyjętych, szczególnie przed:
• trafieniem w niepowołane ręce;
• nieuprawnionym ujawnieniem;
• zniszczeniem, zmianą;
• kradzieżą, utratą.
2. Zakres jawności danych obejmuje imię i nazwisko kandydata, które mogą być ujawnione w przedszkolu w widocznym miejscu.
Dostęp do danych osobowych posiadają dyrektor, upoważnieni pracownicy przedszkola, członkowie komisji rekrutacyjnej. Wszyscy wymienieni zobligowani są do przestrzegania polityki bezpieczeństwa.

Przechowywanie danych osobowych.
W przedszkolu przechowuje się, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe kandydatów a także dokumentację postępowania rekrutacyjnego: dzieci przyjętych – nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, dzieci nieprzyjętych – przez okres roku (chyba, że rodzic wniósł skargę do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem).
UWAGA!
O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.


Przedszkolowo.pl logo